Оніщенко Наталія Вікторівна

Провідний науковий співробітник лабораторії.

У 2002 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Практична психологія». Працювала на посадах викладача, а потім доцента кафедри загальної психології та педагогіки Харківського національного університету внутрішніх справ.

Доктор психологічних наук за спеціальністю «Психологія діяльності в особливих умовах» (2015), професор за спеціальністю «Психологія діяльності в особливих умовах» (2015). Тема докторської дисертації «Теорія і практика екстреної психологічної допомоги постраждалим в надзвичайних ситуаціях».

Регулярно бере участь в комплексних тактико-спеціальних навчаннях, в науково-пракичних конференціях різного рівня, в міжнародних зустрічах з іноземними колегами з метою обміну досвідом, який сьогодні накопичено українськими психологами ДСНС по роботі з різними категоріями постраждалого населення в осередку надзвичайної ситуації.

Нею вперше в рамках як вітчизняної, так і зарубіжної психологічної науки, розпочато розробку актуальних на сьогодні теоретико-методологічних і практичних засад надання екстреної (невідкладної) допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, соціального і природного походження.

Оніщенко Н.В. вивчено та узагальнено досвід надання психологічної допомоги постраждалим при аварії на Скнилівському аеродромі в 2004 р. (Львівська обл.); при катастрофі російського літака ТУ-154 Пулковської авіаліній в 2006 р. в Донецькій області; при вибуху побутового газу в житловому будинку м Дніпропетровськ в 2007 р.; при аварії на шахті ім. А.Ф. Засядька м. Донецьк в 2007р.; при повені в Закарпатті в 2008 р.; при надзвичайній ситуації на артилерійській базі Міноборони м.Лозова, Харківської області, в 2008р.; при вибуху побутового газу в житловому будинку в м.Євпаторія в 2008р.; при вибуху газу в лікарні м. Луганська в 2009 р.; при трагедії на шахті ім. В.М. Бажанова м. Макіївка і на шахті «Суходольська-Східна» Луганська обл. в 2011 р. і роботі зі звільненими з піратського полону українськими моряками (екіпажі суден «Геркулес», «Леманн Тімбер», «Аріана» та інші.).

Має досвід надання екстреної психологічної допомоги в епіцентрі надзвичайної ситуації - авіатроща військового літака АН-26 під містом Чугуїв Харківської області

Отримані результати пройшли апробацію в наукових виданнях і представлені в дисертаційній роботі Н.В. Оніщенко на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Нею активно проводяться наукові дослідження в зазначеній галузі - тільки за останні 3 роки Онищенко Н.В. опубліковано більше 50-ти наукових праць. Вона є співавтором 7 монографій.

Під її керівництвом в 2011-2014 р.р. було захищено п'ять дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09. - «Психологія діяльності в особливих умовах» за темами: «Особливості професійної деформації у співробітників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України» (березень 2011 року); «Професіографічний аналіз діяльності фахівців Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України» (квітень 2011 року), «Психологічні особливості життєвої стійкості моряків - жертв піратського полону» (травень 2012 року), "Особливості встановлення психологічного конаткту психолога ДСНС України з постраждалим в условиях надзвічайної ситуации (березень 2014 р.,), "Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції" (жовтень 2018 р.).

Сфера наукових інтересів:

 • розробка професіографічного опису основних професій в системі ДСНС;
 • спеціальна професійно-психологічна підготовка рятувальників до діяльності в умовах надзвичайної ситуацій;
 • розробка та впровадження експрес-методів надання екстреної психологічної допомоги населенню в умовах надзвичайної ситуацій.

Наукова робота

Основні наукові публікації

 • Оніщенко, Н.В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / Н.В. Оніщенко - Х.: Вид-во «Право», 2014. – 584 с.
 • Оніщенко, Н.В. Визначення та обґрунтування функціональних обов'язків, що покладаються на фахівця-психолога,  в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації / Н.В. Оніщенко - Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. – 2(33). – 47 c. - C.31-35.
 • Оніщенко, Н.В. Характеристика психічних станів постраждалих в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Н.В. Оніщенко - Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за ред.. Н.О. Євдокимової. - № 2 (15), жовтень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – 180 с. - С. 85-90.
 • Оніщенко, Н.В. Надзвичайна ситуація як психологічний феномен / Н.В. Оніщенко  // Збірник науково-методичних праць - Психологія управлінської діяльності: збірник науково-методичних праць: матеріали Всеукр. круглого столу ( Львів, 29 жовтня 2015 р.) / МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львів ДУВС, 2015. - Випуск 4. – 182 с.- С. 142-143.
 • Оніщенко, Н.В. Особливості надання екстреної психологічної допомоги родичам загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій / Н.В. Оніщенко // Вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - Випуск 2. - Херсон - 2015 р. – 287 с. - С. 214-222.
 • Оніщенко, Н.В. Основні етапи переживання психічної травми / Н.В. Оніщенко // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. : НУОУ, 2015. - Вип. 3 (46). – 301 с. - С.222-227.
 • Оніщенко, Н.В. Теорія установки очима екстремальних психологів / Н.В. Оніщенко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – Випуск 2/2015. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2015_2/15onvuns.pdf
 • Оніщенко, Н.В. Психологічні особливості реакцій, станів та поведінки постраждалих в умовах надзвичайної ситуації / Н.В. Оніщенко // Зб-к наук. праць № 2. Серія: Педагогічні та психологічні науки – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. – 331 с. - С. 223-230.
 • Оніщенко, Н.В. Аналіз передового досвіду організації та надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації / Н.В. Оніщенко // Науковий журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія», за ред. Максименка  С.Д. , Карамушки Л.М. - № 3  – Київ, 2015. – 187 с. - С.79-84.
 • Оніщенко, Н.В. Особливості роботи екстремального психолога в умовах масової паніки / Н.В. Оніщенко // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип.18. – Харків: НУЦЗУ, 2015 – 387 с. - С. 301-312.
 • Оніщенко, Н.В. Діти в умовах надзвичайної ситуації: екстрена психологічна допомога / Н.В.Оніщенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць (педагогіка та психологія) – Випуск 549-550. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 267 с. - С. 134-139.
 • Оніщенко, Н.В. Використання сучасних інформаційних технологій в оцінці підготовленості психолога до роботи в умовах надзвичайної ситуації / Н.В. Оніщенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 992. Серія «Психологія». Випуск 52. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 313 с. – С. 173-177.
 • Оніщенко, Н.В. Психологічний феномен надзвичайної ситуації / Н.В.Оніщенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць. - № 7. - Львів, 2015 р. – 287 с. - С.196-204.

Підручники з грифом МОН:

1. Оніщенко, Н.В. Основи психологічного забезпечення діяльності МНС: Підручник / Ю.В. Александров, М.В. Болотських, О.П. Євсюков,  Д.В. Лєбєдєв, С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Л.А. Перелигіна, В.П. Садковий, О.В. Садковий, О.Д. Сафін, Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко, І.О. Шевченко - Х.: УЦЗУ, 2009. – 244 с.

Навчальні посібники з грифом МОН:

1. Оніщенко, Н.В. Кризова психологія: Навчальний посібник / Ю.В. Александров, Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, С.М. Миронець, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Л.А. Перелигіна, І.О. Поляков, Ю.О. Приходько, В.П. Садковий, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, В.Є.  Христенко - Х.: НУЦЗУ, 2010. – 383 с.

Термінологічні словники з грифом МОН:

1. Оніщенко, Н.В. Екстремальна та кризова психологія: Термінологічний словник /         Ю.В. Александров, І.Є. Богданова, Ю.В. Воронова , Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, М.В. Микитюк, С.М. Миронець, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова , Н.В. Оніщенко, Л.А. Перелигіна, І.О. Поляков, Ю.О. Приходько, В.П. Садковий, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, О.І. Фролова , В.Є. Христенко - Х.: НУЦЗУ, 2010. – 291 с.

Монографії:

1. Оніщенко, Н.В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / Н.В. Оніщенко - Х.: Вид-во «Право», 2014. – 584 с.

2. Оніщенко, Н.В. Психологічні особливості базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : монографія / О.О. Назаров, Н.В. Оніщенко, В.П. Садковий, О.В. Садковий, О.І. Склень, О.В. Тімченко - Х.: УЦЗУ, 2008.- 221 с.

3. Оніщенко, Н.В. Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект : монографія / Д.В. Лєбєдєв, С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Н.В. Оніщенко, В.П. Садковий, О.В. Садковий, О.В. Тімченко  Х- .: УЦЗУ, 2009. - 128 с.

4. Оніщенко, Н.В. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози : монографія / О.А. Олійников , Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко , Д.С. Тітаренко, В.Є. Христенко - Х.:НУЦЗУ, 2011. - 151с.            

5. Оніщенко, Н.В. Психологічні особливості життєвої стійкості моряків - жертв піратського полону : монографія / Н.В. Оніщенко, А.Ю. Побідаш, О.В. Тімченко, В.Є. Христенко - Х.: НУЦЗУ, 2012. - 196 с.

6. Оніщенко, Н.В.  Особливості надання екстреної психологічної допомоги постраждалим при аваріях на шахтах Донеччини : монографія / С.Ю. Лєбєдєва, Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко, М.І. Ткач , В.Є. Христенко – Х.: НУЦЗУ, 2012. –  219 с.

7. Оніщенко, Н.В.Особливості встановлення психологічного контакту психолога ДСНС України з постраждалими в умовах надзвичайної ситуації : монографія / Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Р.М. Ціцей – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2014. – 156 с.

8. Оніщенко Н.В. Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції : Монографія / С.Ю. Лєбєдєва , О.О. Назаров , Я.О. Овсяннікова , Н.В. Оніщенко , Д.С. Похілько ,  О.В. Тімченко , В.Є. Христенко  //За заг. ред. Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченка.– Х.: НУЦЗУ, 2019. ‒ 174 с.

Відповідальний виконавець НДР «Психологічні наслідки виконання особовим складом підрозділів екстремального профілю завдань за призначенням в умовах впливу стрес-факторів підвищеної інтенсивності» (01.2016 р.- 12.2018 р.) РК№0116U009012.

Міжнародна діяльність

4-5 червня 2015 р. на базі навчального центру військової частини 3027 відбулися навчально-методичні збори з психологами військових формувань України та країн Прибалтики, в межах яких провідний науковий співробітник НДЛ ЕКП Оніщенко Н.В. провела практичне заняття (майстер-клас) на тему: «Надання психологічної допомоги потерпілим у зоні екстремальних умов. Практичні вправи саморегуляції психоемоційного стану, самодопомоги».

Організаційна діяльність

 • Член постійної спеціалізованої вченої ради К 64.707.02 НУЦЗ України, м. Харків (з 2006 р. по 2019 р.).
 • Є членом редакційної колегії Наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ (Серія психологічна).

Є членом європейської асоціації психології здоров’я. EHSP

ORCID ID 0000-0003-3026-1650

Профіль scholar.google