Перейти до основного вмісту
ndlecp@nuczu.edu.ua +38 057 7005682

Цокота

Цокота Вікторія Ризванівна, науковий співробітник.

У 2009 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (спеціальність «психологія»).

Кандидат психологічних наук, за спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». Тема дисертації «Психологічні особливості ефективності професійної діяльності командирів військово-пожежних підрозділів».

Вікторія Ризванівна є автором 30 статей в українських та зарубіжних наукових журналах.

Вона продовжила свою освіту, за спеціальністю «фінанси і кредит» в Київському Національному торговельно-економічному університеті.

У 2016 році Цокота Вікторія пройшла стажування та навчання в університеті Гренобль Альп (Франція).

Основні наукові інтереси:

 • використання новітніх технічних засобів для діагностики та лікування бойового стресу;
 • професійна ефективність фахівців екстремальних професій (пожежних, військових, рятувальників);
 • використання соціально-психологічного тренінгу в якості підтримуючого середовища, для підвищення психологічної стійкості працівників, діяльність яких відбувається в умовах впливу стресогенних факторів;
 • психологія літньої людини.

Цокота Вікторія організувала психологічні консультації для літніх людей у межах програми у співпраці з Фондом Євразія «Долаємо труднощі разом». Вона працювала викладачем психології в навчальному центрі військових пожежних.

Міжнародна діяльність

 • Стипендіатка програми міжнародних обмінів Фулбрайт - Університет Південної Каліфорнії (USC University of Southern California, Лос Анжелес, США), керівниця проекту віртуальної реальності “Dream-coach “Virtual Donbas” -2018р.
 • Координаторка проєкту “Management of psycho-traumatic memories. Interviewing the role of commemorations” with Interuniversity Laboratory of Psychology: Personality, Cognition, Social Change (Франція) - 2017– 2018 рр.
 • Учасниця проєкту “Standardization of Ukrainian Crisis Management within Emergency Response”, organized by the Center in Emergency and Disaster Medicine (Sweden) and the State Emergency Service of Ukraine
 • Учасниця проєкту "Psychosocial Support and Mental Health in Emergency Situations" under the aegis of US Agency for International Development with International Medical Corps – 2015р.
 • Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Литовської Республіки, травень 2019 р.
 • Участь у якості тренера у соціально-психологічному тренінгу «Екстремальна психологічна підготовка рятувальників до виконання завдань за призначенням у надзвичайних ситуаціях: Self-Team-Others», фахівці Азербайджанскої  Республіки, жовтень 2019 р.
 • Лекторка International School Vilniaus kolegija/ University of Applied Sciences “Modern Trends in Data Science” 2019 р.
 • Учасниця Network of Proposers of the COST Action Proposal OC-2019-1-23815 "Open Digital Health" 2019-2020

Організаційна діяльність

 • Керівник ГО «АРКІ ГРУП» Платформа Кіберпсихології
 • Дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація»
 • Член Українського Фулбрайтівського Кола
 • Член International Exchange Alumni community
 • Член експертної групи American Psychological Association (APA) проекту EFTC Safety Net Programs and Policies

Наукова робота

 • Керівник науково-дослідної роботи: «Управління психо-травмуючими спогадами. Розгляд ролі меморіальних церемоній прощання» (№ держреєстрації РК№0117 U006423)
 • Виконавець НДР «Психологія професійного здоров’я працівників сектору безпеки та оборони України » (№ держреєстрації 0120U000003).
 • Керівник ад’юнкта університету Платонова Владиславаза темою «Психологічна діагностика професійно важливих якостей представників ризиконебезпечних професій на основі комп’ютерних технологій». Спеціальність 053 –"Психологія".

Основні наукові публікації

WebofScience:

 • Цокота В. Р. Адаптационный потенциал женщин, готовящихся стать суррогатными матерями / Е. Л.Луценко, В. Р. Цокота // Психологический журнал, Т. 34 № 3 С. – 2013. – С. 15-23 
 • Tsokota V. Characteristics of lifestyle and attitudes toward motherhood of surrogate mothers in Ukraine / O. Lutsenko, V. Tsokota // American Journal for Fundamental, Applied & Experimental Research. – 2016. – N. 3. – P. 47-53. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12620
 • Цокота В.Р. Перспективи експозиційної терапії у віртуальній реальності для лікування посттравматичних стресових розладів / В. Р. Цокота // Проблеми екстремальної та кризової психології. Зб-к наук. праць. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – Вип. 20. – 347 с. – С. 294-303.http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2060
 • Цокота В. Р. Програма тренінгу розвитку сфер особистості командирів відділень військових пожежних підрозділів, що визначають психологічні особливості ефективності професійної діяльності / В. Р. Цокота // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Т. 2., Вип. 14.  – Харків: УЦЗУ, 2013. – С. 399-406. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20 &S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pekp_2013_14(2)  55
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості структури регуляторної  сфери війскових пожежних строкової та контрактної служби / В. Р. Цокота // Вісник ХГПІ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2012. – Вип. 42., част. 2. – С. 196–204. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20 &S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnpu_psykhol_20 12_42(2) 25
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості регуляторної сфери, які впливають на ефективність професійної діяльності військових пожежних строкової та контрактної служби / М. Є. Жидко, В. Р. Цокота // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – Т. 13, част. 6. – К., 2011. – С. 101–110.
 • Цокота В. Р. Модифікація методики «незакінчені речення» для діагностики професійно психологічної придатності до діяльності в надзвичайних умовах / В. Р. Цокота // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Т. 2., Вип. 9.  – Харків: УЦЗУ, 2011. – С. 271–282.
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості стійкості військових пожежних до стресу під час діяльності в надзвичайних умовах / В. Р. Цокота // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – Т. 16, Вип. 2. – Одеса: ОНУ, 2011. – С. 162–168. http://vestnik- psy.onu.edu.ua/index.php/psy-onu/article/view/247
 • Цокота В. Р., Толстая Е. И. Сформированность социальной идентичности как показатель уровня личностной зрелости / В. Р. Цокота, Е. И. Толстая // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Психологія» – Вип. 48, № 985. – 2011. – С. 82–87 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2083
 • Цокота В. Р. Проблеми психологічної диференціації особливих та надзвичайних умов діяльності / В. Р. Цокота // Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. – Харків: УЦЗУ, 2010. – Вип. 8. – С. 225–231. http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/...
 • Tsokota V., Kravchenko O., Cyberpsychology: evolution of the notion and current state // Scientific Journal of Kherson State University. Series "Psychological Sciences", No.6 2017, Т.1 – С. 144–148 http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7106/1/Tsokota2018.pdf
 • Гонтаренко Л. О., Цокота В.Р., Лєбєдєва С.Ю., Парфьонов Г.А. Кроки до безпеки дітей при надзвичайній ситуації. Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 2 (11). –363-371 http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9526

Тези:

 • Tsokota V. Mobile applications: self-support, training and support after psychological trauma / V. Tsokota // Сучасна війна: гуманітарний аспект: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 30 червня 2017 р.). – Харків : Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2017.http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3525/1/TsVR.PDF
 • Цокота В. Р. Фактори розповсюдженості посттравматичного стресового розладу та мотивації до участі у психологічному відновленні у ветеранів антитерористичної операції на сході України / В. Р. Цокота //  Збірник тез доповідей VІІІ науково-практичної конференції «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України (м. Харків, 30 березня 2017 року). – Харків, 2017. – С.168. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2066/1/%d0%97%d0%b1%d1...
 • Tsokota V. Research of innovation techniques forreducings tress and anxiety with mobile applications for meditation / V. Tsokota, M. Slobodyanyuk // Medzinárodnávedecko-praktickákonferencia «Inovačnévýskum v oblastisociológie, psychológie a politológie, Sládkovičovo,. SlovakRepublic, 10–11 marec 2017. - Р. 153–156. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/2054/1/%d1%82%d0%b5%d0...
 • Цокота В. Р. Особливості діагностики психофізіологічних маркерів ПТСР за допомогою сучасних кібермедичних систем / В. Р. Цокота // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (м.Одеса, 22-23 вересня 2016 р.): збірник тез доповідей. – м. Одеса : Військова академія,  2016. – 404 c. - С.332-333. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4185/1/File0002.PDF
 • Цокота В. Р. Методы психологической профилактики и помощи при боевом стрессе на этапах боевой подготовки и после боевых этапах / В. Р. Цокота // Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации : материалы междунар. науч.-практ. конф. ( Гомель, 19–20 мая 2016 г.) / М-во по чрезвычайн. ситуациям Респ. Беларусь, Гомел. инженер. ин-т ; редкол. : А. Э. Набатова (науч. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. – 520 с. – С.431-432
 • Цокота В. Р. Феноменологічний та структурний аналіз поняття «військовий легіонер» / В. Р. Цокота // Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Харків: НУЦЗУ, 2016. – 449 с. – С 318.
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості комунікативної  сфери командирів відділення військового пожежного підрозділу / В. Р. Цокота // Матеріали Восьмої наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Новітні технології для захисту повітряного простору», 18 – 19 квітня 2012 року. – Х. : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2012. – С. 393.
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості самопочуття, які впливають на ефективність професійної діяльності командирів відділень військових пожежних підрозділів / В. Р. Цокота // Матеріали Міжнародної молодіжної конференції «Вектори психології – 2012», 23 квітня 2012 р. – Харків: «Оперативна поліграфія», 2012. – С. 196–198.
 • Цокота В. Р. Модифікація методики «незакінчені речення» для діагностики професійно психологічної придатності до діяльності в надзвичайних умовах / В. Р. Цокота // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Наука: теорія і практика – 2011». – м. Перемишль (Польща): Наука и навчання, 2011 р. – Вип. 6. – С. 40–44. http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/...
 • Цокота В. Р. Особливості просторового інтелекту військових пожежних / В. Р. Цокота // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні, технологічні проблеми розвитку суспільства». – м. Харків: КНТЕУ, ХТЕІ, КНТЕУ, 2011 р. – С. 273–274.
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості регуляторної сфери, які впливають на ефективність професійної діяльності військових пожежних строкової та контрактної служби / В. Р. Цокота // Матеріали IV Всеукраїнська науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». – Хмельницький: НАДПСУ, 2011. –С. 359–360.
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості просторового інтелекту, які впливають на ефективність професійної діяльності військових пожежних строкової та контрактної служби / В. Р. Цокота // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості», 19-20 грудня 2011 року. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Т. 2. – С. 374–378.
 • Цокота В. Р. Особливості ефективності професійної діяльності в надзвичайних умовах / В. Р. Цокота // Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Психологія в сучасному світі». – м. Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, 2011 р. – С. 43.
 • Цокота В. Р. Психологічні особливості регуляторної сфери військових пожежних / В. Р. Цокота // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні», ІКТМ’2011. – м. Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, 2011 р. – С. 275.
 • Цокота В. Р. Гендерныеразличия в семейнойсоциализациисозависимыхподростков / В. Р. Цокота // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, Культура, Техніка в новому тисячолітті», 2007. – С. 92–93. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4183
 • Цокота В. Р. Вплив державної мови на формування індивідуальної свідомості / В. Р. Цокота // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні - ІКТМ'2005" – С. 469. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4194/1/File0008.PDF

Колективні монографії:

 • Цокота В.Р. Міжнародний досвід використання методу експозиційної терапії у віртуальній реальності в умовах відновлювального періоду учасників локальних військових конфліктів/  Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка; НУЦЗУ. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – С. 463 – 477.
 • Цокота В.Р. Prospects and problems of mobile learning / Lyudmila O. Gontarenko, Viktoriya R. Tsokota, Glib A. Parfenov// Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 19. – Katowice. – 2018. – P. 200-207.

Навчальний посібник:

 • Цокота В.Р. Психолого-педагогічне забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету / В.О. Копилов, М.Є.Жидко; Н.Л. Калайтан, К.В. Волошина, Т.О. Досужа, М.А. Півень, Т.П. Старовойт, В.Р. Цокота. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харьк. авиац. ін-т», 2013. с. 72

 

ORCID ID 0000-0002-9351-0960

Профіль scholar.google