Екстремальна психологія (є pdf версія)

Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка - К.: ТОВ "Август Трейд", 2007. - 502 с.

ISBN 966-7658-04-Х

Питання безпеки, збереження життя і здоровя людей під час професійної діяльності завжди знаходилися в центрі уваги психології. Останнім часом перед психологічною наукою актуалізуються проблеми, пов´язані з аспектами діяльності працівників ризиконебезпечних професій, зокрема персоналу міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобільської катастрофи.

У підручнику викладено дані аналізу психологічних наслідків діяльності персоналу МНС України під час виконання професійних обовязків в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального походження. Розроблено методи та практичні рекомендації, спрямовані на прогонозування ступеня успішності виконання конкретним фахівцем завдань у надзвичайних ситуаціях та особливих умовах службової діяльності, попередження випадків службового травматизму, організацію екстремальної професійно-психологічної підготовки, надання невідкладної психологічної допомоги тим, хто її потребує.

Підручник призначено для фахівців, що працюють над вирішенням питання зниження рівня психічних та фізичних втрат серед персоналу МНС України.

ЗМІСТ

Передмова

ЧАСТИНА ПЕРША

ВСТУП ДО ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Розділ 1. Предмет, задачі та методи екстремальної психології
1.1 Предмет екстремальної психології
1.2 Задачі екстремальної психології
1.3 Методи екстремальної психології
1.4. Програма і методика вивчення психологічних особливостей особового складу МНС України (на прикладі працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України)
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 1
Додаток 1.1 Послідовність обґрунтування вивчення особистісних особливостей працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
 
Розділ 2. Основні поняття, що використовуються в межах екстремальної психології, їх семантичний та феноменологічний аналіз
2.1 Семантичний та феноменологічний аналіз понять “стрес”, “психологічний стрес”, “психічна напруженість” та “емоційний стрес”
2.2 Диференціація стресу, емоційних станів та стомлення
2.3 Семантичний диференціал понять “стрес”, “психічне вигорання” та “посттравматичний стрес”
2.4 Професійний стрес у працівників МНС України
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 2
Додаток 2.1 Схема розмежування понять “стан напруги”, “психічна напруженість” та “стрес” на основі характеристики ступеня вираження цих станів
Додаток 2.2 Медична модель емоційного стресу
Додаток 2.3 Схема розмежування понять “стрес”, “загроза” та “тривога” (за Ч.Д. Спілбергером)
Додаток 2.4 Стадії формування посттравматичних стресових розладів
Додаток 2.5 Основні симптоми посттравматичного стресового розладу
Додаток 2.6 Фактори, що посилюють вплив психічної травми
Додаток 2.7 Основні теорії (моделі) професійного стресу
Додаток 2.8 Основні підходи до аналізу професійного стресу в сучасній психологічній науці
Додаток 2.9 Схема аналізу професійного стресу в межах першого підходу
Додаток 2.10 Групи показників, що використовуються для оцінки негативних наслідків професійного стресу у прикладних дослідженнях
Додаток 2.11 Схема аналізу професійного стресу в межах другого підходу
Додаток 2.12 Схема розвитку негативних наслідків професійного стресу в межах третього підходу
Додаток 2.13 Джерела професійного стресу
Додаток 2.14 Модель професійного стресу працівника МНС України
 
ЧАСТИНА ДРУГА
ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ МНС УКРАЇНИ ТА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Розділ 3. Класифікація екстремальних ситуацій у діяльності персоналу МНС України та їх психологічний аналіз
3.1 Аналіз понять, що використовуються в законодавстві України для відображення та опису ризиконебезпечних ситуацій у діяльності представників екстремальних професій 3.2 Проблема екстремальності в сучасній психологічній науці
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 3
Додаток 3.1 Стресові фактори в умовах професійної діяльності персоналу МНС України
Додаток 3.2 Основні групи факторів, що мають сильний психологічний вплив на персонал МНС України в умовах екстремальної ситуації
 
Розділ 4. Психологічні наслідки діяльності персоналу МНс України в умовах екстремальної ситуації
4.1 Основні психічні стани та реакції, що виникають у персоналу МНС України в екстремальних ситуаціях службової діяльності
4.2 Суб'єктивна значущість стресогенності екстремальних ситуацій у службовій діяльності та їх психологічні наслідки
4.3 Психологічні особливості суб'єкта, що визначають індивідуальну варіабельність реакцій на розвиток професійного стресу та посттравматичних стресових порушень
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 4
Додаток 4.1 Фактори, що впливають на якість дій персоналу МНС України в умовах надзвичайної ситуації
Додаток 4.2 Індивідуальні реакції персоналу МНС України на комплекс психогенних факторів надзвичайної ситуації
Додаток 4.3 Позитивні психічні реакції в екстремальних ситуаціях
Додаток 4.4 Негативні психічні реакції в екстремальних ситуаціях
Додаток 4.5 Залежність професійних дій і поведінки персоналу МНС України від інтенсивності випробовуваного психічного напруження
Додаток 4.6 Фактори, що впливають на розвиток професійного стресу з боку індивідуальних особливостей суб'єкта
Додаток 4.7 Модель еквіпотенційного простору професійної мотивації працівника МНС України
 
Розділ 5. Оцінка професійного стресу та посттравматичних стресових порушень, що можуть виникнути у персоналу МНС України при виконанні задач в умовах екстремальної ситуації
5.1 Оцінка рівня професійного стресу
5.2 Методи діагностики посттравматичних стресових порушень
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 5
Додаток 5.1 Коротка шкала тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу
Додаток 5.2 Шкала стресу
 
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ВИКОНАННЯ ПЕРСОНАЛОМ МНС УКРАЇНИ ЗАДАЧ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ
Розділ 6. Оцінка психологічної придатності кандидатів на службу та персоналу МНС України
6.1 Профорієнтаційна робота в МНС України
6.2 Система професійного відбору в МНС України та її ефективність
6.3 Професіографія та вибір методів професійно-психологічного відбору
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 6
Додаток 6.1 Методи профорієнтології
Додаток 6.2 Психодіагностичне поле профорієнтології
Додаток 6.3 Критерії професійної придатності кандидата на службу до МНС України
Додаток 6.4 Структура психологічної характеристики персоналу МНС України
Додаток 6.5 Методи і методики оцінки професійної спрямованості персоналу МНС України
Додаток 6.6 Методи і методики вивчення індивідуально-особистісних особливостей працівника МНС України
Додаток 6.7 Методи і методики вивчення психічних пізнавальних процесів персоналу МНС України
Додаток 6.8 Методики вивчення емоційно-вольової усталеності персоналу МНС України
Додаток 6.9 Експрес-методики для виявлення стресоусталеності персоналу МНС України
Додаток 6.10 Методики для визначення рівня розвитку властивостей нервової системи
Додаток 6.11 Методики для визначення рівня психомоторики персоналу МНС України
Додаток 6.12 Методи експериментального дослідження психофізіологічних професійно важливих якостей персоналу МНС України
Додаток 6.13 Професіографічне описання професійної діяльності
Додаток 6.14 Основні принципи професіографічного дослідження
Додаток 6.15 Види професіограм, їхня структура та зміст
Додаток 6.16 Основні типи диференційованого професіографування
Додаток 6.17 Основні методи професіографування
Додаток 6.18 Професіографічний опис діяльності працівника аварійно-рятувального підрозділу МНС України
 
Розділ 7. Психологічні складові екстремальної надійності персоналу МНС України
7.1 Поняття професійної та функціональної надійності персоналу МНС України
7.2 Адаптивні можливості персоналу МНС України
7.3 Можливі варіанти стереотипних форм поведінки персоналу МНС України в умовах екстремальної ситуації
7.4 Розробка і побудова шкали індивідуальної екстремальності та коефіцієнту індивідуальної успішності виконання персоналом МНС України задач в умовах надзвичайної ситуації
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 7
Додаток 7.1 Класифікація причин помилкових дій персоналу МНС України на основі індивідуальних особливостей
Додаток 7.2 Емоційні детермінанти стресоусталеної поведінки
Додаток 7.3 Феноменологічний аналіз стресоусталеності
Додаток 7.4 Модель професійного стресу у світлі теорії активації
Додаток 7.5 Рекомендації із соціально-психологічного забезпечення професійної адаптації персоналу МНС України
Додаток 7.6 Методика соціально-психологічної діагностики рівня психічної адаптації-дезадаптації
Додаток 7.7 Багаторівневий особистісний опитувальник (МЛО-АМ) “Адаптивність”
Додаток 7.8 Класифікація впливу емоційної напруги на цілеспрямовану поведінку у ризиконебезпечній ситуації персоналу МНС України із різними типологічними властивостями
Додаток 7.9 Шкала індивідуальної екстремальності
Додаток 7.10 Загальна схема прогнозування ступеня успішності виконання персоналом МНС України конкретних службових задач та можливого розвитку професійного стресу
 
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
ЕКСТРЕМАЛЬНА ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ МНС УКРАЇНИ
Розділ 8. Концептуальні положення екстремальної професійно-психологічної підготовки персоналу МНС України
8.1 Організація екстремальної професійно-психологічної підготовки персоналу МНС України
8.2 Сучасні психолого-педагогічні технології розвитку екстремально значущих якостей персоналу МНС України
8.3. Методика перевірки й оцінки екстремальної психологічної підготовленості персоналу МНС України
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 8
Додаток 8.1 Основні задачі екстремальної психологічної підготовки персоналу МНС УкраїниДодаток 8.2 Можливі шляхи екстремальної психологічної підготовки персоналу МНС України
 
ЧАСТИНА П'ЯТА
ПРИНЦИПИ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ПСИХІЧНИХ ВТРАТ ТА ПСИХІЧНОЇ НЕДІЄЗДАТНОСТІ СЕРЕД ПЕРСОНАЛУ МНС УКРАЇНИ
Розділ 9. Основні напрями роботи практичних психологів щодо зниження впливу професійного стресу та посттравматичних стресових порушень на персонал МНС України
9.1 Основні стратегії регуляції професійного стресу
9.2 Специфіка психологічної роботи в умовах надзвичайної ситуації
9.3 Психологічне забезпечення відновлювального періоду діяльності органів та підрозділів МНС України
Запитання для самоконтролю
Додатки до розділу 9
Додаток 9.1 Основні напрями роботи практичних психологів щодо зниження впливу професійного стресу та посттравматичних стресових порушень на персонал МНС України
Додаток 9.2 Основні принципи надання психологічної допомоги
Додаток 9.3 Основні фактори, які впливають на процес надання психологічної допомоги
Додаток 9.4 Що потрібно знати практичному психологу у разі надання психологічної допомоги працівникам, які були поранені (травмовані)
Додаток 9.5 Найбільш характерні відстрочені психічні реакції
на психотравмуючі події крупномасштабної надзвичайної ситуації
Додаток 9.6 Динаміка виникнення і розвитку окремих психопатологічних проявів у постраждалих, що залежать від етапу ризиконебезпечної ситуації, яка розвинулася раптово
Додаток 9.7 Обсяг першої психологічної допомоги при надзвичайній ситуації залежно від вираженої психічної реакції
Додаток 9.8 Рекомендована схема використання способів попередження психотравм за різних реакцій на вплив психогенних факторів
Додаток 9.9 Основні складові дебрифінгу як методу групової психокорекції посттравматичних стресових розладів та його достоїнства
Додаток 9.10 Основні рівні групової роботи з різними категоріями персоналу МНС України, їх мета та завдання
Додаток 9.11 Модель профілактики професійного стресу серед персоналу МНС України
Додаток 9.12 Мета, специфіка та завдання основних напрямів комплексної реабілітації
Додаток 9.13 Трирівнева система реабілітаційно-відновлювальних об'єктів державної системи комплексної реабілітації постраждалих та членів їх сімей (пропозиції)
 
Висновки
Література
 

Переглянути повний текст у pdf форматі (номери сторінок можуть не відповідати паперовому варіанту)

Також можна переглянути